logo
Uzlaştırma 2021
Sınav 33
1.
Aşağıdakilerden hangisine uzlaşma teklifinde bulunulamaz?
Doğru Cevap: "B" Maktül
Soru Açıklaması
2.
Mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla, suça sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca, üst sınırı kaç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar uzlaşma kapsamına dahildir?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisine uzlaşma teklifinde bulunulamaz?
Doğru Cevap: "C" Tanık
Soru Açıklaması
4.
Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olanlar hariç olmak üzere; diğer kanunlarda yer alan
suçlarla ilgili olarak uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, kanunda nasıl bir hüküm bulunması gerekir ?
Doğru Cevap: "D" Açık
Soru Açıklaması
5.
Hangi suçlar Uzlaşma kapsamında değildir?
Doğru Cevap: "A" Rüşvet
Soru Açıklaması
6.
Cinsel suçlarla ilgili olarak, uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla
birlikte işlenmiş olması hâlinde de uzlaşma hükümleri ........?
Doğru Cevap: "A" Uygulanmaz
Soru Açıklaması
7.
I. İstinabe

II. Açıklamalı tebligat

III. Kolluk birimleri ile


Uzlaştırmacı yukarıdakilerden hangisi ile uzlaşma teklifinde bulunabilir?
Doğru Cevap: "B" I-II
Soru Açıklaması
8.
Şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görene uzlaşma teklifini kim yapar?
Doğru Cevap: "D" Uzlaştırmacı
Soru Açıklaması
9.
Şüphelinin, mağdurun veya suçtan zarar görenin reşit olmaması halinde uzlaşma teklifi kime yapılır?
Doğru Cevap: "D" Kanuni Temsilcisine
Soru Açıklaması
10.
Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar gören, kendisine uzlaşma teklifinde bulunulduktan itibaren kaç gün içinde kararını bildirmediği takdirde, teklifi reddetmiş sayılır?
Doğru Cevap: "D" 3
Soru Açıklaması
logo
Uzlaştırma 2021
Sınav 33
11.
Uzlaştırmacı, uzlaştırma evrakını teslim aldıktan sonra ..... içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırır. Bu süre içerisinde sonuçlandıramazsa portal üzerinden uzlaştırmacının evrak göndermesi halinde bürodan sorumlu Cumhuriyet savcısının onayını almak suretiyle  uzlaştırma bürosu bu süreyi en çok ..... daha uzatabilir.

 

Yukarıdaki noktalı yere uygun tanım aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir.
Doğru Cevap: "C" 30 Gün ve 40 Gün
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmada temel ilkelerden biri değildir ?
Doğru Cevap: "B" Uzlaştırmaya katılan şüpheli, sanık, mağdur veya suçtan zarar gören ile kanunî temsilcileri müzakereler sırasında, Kanunun tanıdığı temel güvencelerden yararlanamaz.
Soru Açıklaması
13.
Soruşturma evresinde; Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi hâlinde Kanunun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın, şüpheli hakkında ne karar verilir?
Doğru Cevap: "A" Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı
Soru Açıklaması
14.
I. Şüpheli, soruşturma evresinde suç şüphesi altında bulunan kişiyi,

II. Sanık, suç şüphesinin öğrenilmesinden itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişiyi,

III. Müdafi, Şüpheli veya sanığın hukuk muhakemesinde savunmasını yapan avukatı,

IV. Vekil, Katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi veya şüpheliyi ceza muhakemesinde temsil eden avukatı ifade eder.

Yukarıdaki tanımlardan hangisi ya da hangileri doğrudur
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
15.
Uzlaştırma giderlerine ilişkin olarak aşağıdaki tanımlardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Uzlaştırma başarılı olmuş ise, Devlet tarafından karşılanır.
Soru Açıklaması
16.
Uzlaştırma sırasında, zamanaşımı hükümlerinin uygulanmasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenden birine ilk uzlaşma teklifinde bulunulduğu tarihten itibaren, uzlaştırma girişiminin sonuçsuz kaldığı ve en geç, uzlaştırmacının raporunu düzenleyerek uzlaştırma bürosuna verdiği tarihe kadar dava zamanaşımı durur.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırma kapsamında bir suçtur?
Doğru Cevap: "D" Hakaret
Soru Açıklaması
18.
Uzlaşma hükümlerinin uygulanması için soruşturma ve kovuşturma evresinde dosya nereye gönderilir?
Doğru Cevap: "E" Uzlaştırma Bürosu
Soru Açıklaması
19.
Cumhuriyet Başsavcılığınca uzlaştırma ücreti ve giderleri için düzenlenen kararların saklandığı kartona ne ad verilir ?
Doğru Cevap: "D" Sarf Karar Kartonu
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin süreç olma özelliğine işaret eder?
Doğru Cevap: "D" Etkileşim
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.