logo
Sınav 28
50 Soruluk Deneme
1.
I. Türk vatandaşı olmak
II. Hukuk fakültesinden veya adalet meslek yüksek okulundan mezun olmak
III. Adalet bakanlığı tarafından yapılan mülakat sınavından başarılı olmak
IV. Kasten işlenen bir suç nedeniyle mahkum olmuş olmamak
V. Hakkında herhangi bir idari veya cezai soruşturma açılmamış olmak
VI. Adli veya idari kolluk görevini yürüten personelden veya adliyelerde
görev yapan personelden biri olmamak

Uzlaştırmacı siciline kayıt olmak isteyen kişinin yukarıda sayılan şartlardan hangilerini taşıması zorunludur?
Doğru Cevap: "B" I ve IV
Soru Açıklaması
2.
................... alıcının mesajı alıp yorumlaması ve kaynağa yanıt vermesine denir.


Yukarıdaki boşluğa uygun tanım aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "A" Geri Bildirim
Soru Açıklaması
3.
Tek yönlü iletişimde, aşağıdaki iletişim ögelerinden hangisi yoktur ?
Doğru Cevap: "E" Geri Bildirim
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmacı adaylarına verilecek uygulama eğitiminin amaçlarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Uzlaştırmacı adaylarının eğitim süresince edindikleri bilgi ve becerileri, uzlaştırma sürecinin tamamını kapsayacak şekilde canlandırmalar yoluyla uygulamasını sağlamak
Soru Açıklaması
5.
Uzlaştırma müzakeresi hangi durumda anlaşma olmaksızın sona ermez?
Doğru Cevap: "A" Fail suçtan doğan şahsî sorumluğunu kabul ediyorsa
Soru Açıklaması
6.
Alıcının sağlıklı kod açımı yapabilmesi için aşağıdaki unsurlardan hangisi temel belirleyicidir ?
Doğru Cevap: "C" Kaynağın ve alıcının referans çerçeveleri
Soru Açıklaması
7.
Kovuşturma evresinde uzlaştırma raporunun hukuka ve ahlaka uygunluk denetimi kim tarafından yapılır?
Doğru Cevap: "A" Uzlaştırma Cumhuriyet Savcısı
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmacının sahip olması gereken beceriler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Tarafları yönlendirici olması
Soru Açıklaması
9.
Suçu işleyene…………. ve avukatlığını yapana …………… denir.
Diğer taraftan suçtan zarar görene ………………… ve avukatlığını yapana …………… denir.


Aşağıdaki ifadelerden hangisi boşluklara gelmelidir ?
Doğru Cevap: "A" Fail – Müdafi – Mağdur - Vekil
Soru Açıklaması
10.
Uzlaştırma bürosunda tutulacak kayıtlar hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Uzlaştırma kaydı, denetim ve performans kaydı
Soru Açıklaması
logo
Sınav 28
50 Soruluk Deneme
11.
Suçtan zarar gören veya mağdurun kovuşturma evresinde sanıktan şikayetçi olduğunu bildirmesi ve talep etmesi üzerine mahkeme tarafından davaya katılmasına karar verilen kişiye ne denir ?
Doğru Cevap: "E" Katılan
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Ceza Muhakemesinde uzlaştırma yönetmeliğinin 7. Maddesinde belirtilen uzlaştırmaya ilişkin genel hükümlerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, olgunluğu, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıklar, uzlaştırma sürecinde göz önüne alınır.
Soru Açıklaması
13.
Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararından sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde hangi karar verilir?
Doğru Cevap: "C" Kamu Davasının Açılmasına
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi kişinin referans çerçevesini belirleyen yapılardandır?
Doğru Cevap: "B" İletişim ortamı
Soru Açıklaması
15.
......... mağdurun/suçtan zarar görenin yapmasını talep ettiği, şüpheli/sanığın da yerine getirmesi gereken davranışa denir.

 

Yukarıdaki boşluğa uygun tanım aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "A" Edim
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki hangi suçlar uzlaşma kapsamında değildir?
Doğru Cevap: "E" Rüşvet
Soru Açıklaması
17.
........... kovuşturmanın başlamasından kesin hükme kadar suç şüphesi altındaki kişiye denir.

 

Yukarıdaki boşluğa uygun tanım aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?
Doğru Cevap: "C" Sanık
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi uygulama eğitimi sırasında yapılacak etkinliklerden biri değildir ?
Doğru Cevap: "A" Uzlaştırma dosyasını inceleme ve taraf ifadeleri hakkında bilgi sahibi olma aşaması
Soru Açıklaması
19.
Kovuşturma evresinde uzlaştırmacı ücret ve giderine ilişkin sarf kararı kim tarafından yazılır?
Doğru Cevap: "A" Uzlaştırma Cumhuriyet Savcısı
Soru Açıklaması
20.
Uzlaştırma bürosunda tutulacak kayıtlar hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Uzlaştırma kaydı, denetim ve performans kaydı
Soru Açıklaması
logo
Sınav 28
50 Soruluk Deneme
21.
Aşağıdakilerden hangisi Ceza Muhakemesinde uzlaştırma yönetmeliğinin 6. Maddesinde belirtilen uzlaştırmaya ilişkin etik ilkelerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Uzlaştırmacı kendisine tevdî edilen görevi bizzat yerine getirmekle yükümlü olup, görevinin icrasını kısmen veya tamamen başka bir kimseye bırakamaz.
Soru Açıklaması
22.
Uzlaştırmacının genel olarak sahip olması gereken beceriler arasında hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Yönlendirici olması
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Hemen sonuç çıkarma
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecindeki öğelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Seçici algı
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin işleyişini bozan, kaynak ve alıcıda stres oluşumuna yol açan iletişim öğesidir?
Doğru Cevap: "D" Gürültü
Soru Açıklaması
26.
Kovuşturma evresinde yürütülen uzlaştırma sonucunda sanığın edimini yerine getirmesinin ileri tarihe bırakıldığı, takside bağlandığı veya süreklilik arz ettiği durumlarda, sanığın uzlaşmanın gereklerini yerine getirmemesi durumunda ne karar verilir?
Doğru Cevap: "A" Hükmün açıklanmasına
Soru Açıklaması
27.
Uzlaştırmacı görevlendirilmeden önce veya uzlaşma teklifinin reddedilmesinden sonra tarafların uzlaşmaları sonucunda aralarında düzenlemiş oldukları belge, aşağıdaki tanımlardan hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Uzlaştırma belgesi
Soru Açıklaması
28.
İletişim sürecini olumsuz yönde etkileyen veya bozan duruma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Gürültü
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Belirtke
Soru Açıklaması
30.
Soruşturma evresinde yürütülen uzlaştırma sonucunda şüphelinin edimini yerine getirmesinin ileri tarihe bırakıldığı, takside bağlandığı veya süreklilik arz ettiği durumlarda, şüphelinin edimini yerine getirmemesi halinde hangi karar verilir?
Doğru Cevap: "A" Kamu davasının açılması
Soru Açıklaması
logo
Sınav 28
50 Soruluk Deneme
31.
“İki veya daha fazla tarafın belirli bir konuda
kabul edilebilir bir uzlaşmaya varmak
için yürüttükleri bireyler arası bir süreçtir.”

Şeklinde tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Müzakere
Soru Açıklaması
32.
Pazarlık, ikna, tartışma gibi kavramlar aşağıdaki hangi kavramı tanımlamak için kullanılabilir?
Doğru Cevap: "D" Müzakere
Soru Açıklaması
33.
Uzlaştırma müzakerelerinin geleneksel ceza yargılamasındaki gibi sıkı ve önceden belirlenmiş ayrıntılı usul kurallarına bağlı olmadan müzakerenin taraflarına, yere, zamana ve müzakerenin seyrine göre değişen yapıda olmasıdır.” ifadesi ile uzlaştırma müzakeresinin hangi özelliği vurgulanmaktadır ?
Doğru Cevap: "B" Esneklik
Soru Açıklaması
34.
Müzakere sürecinin en önemli ögesini aşağıdakilerden hangisi oluşturur?
Doğru Cevap: "C" İkna
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir müzakerecidir?
Doğru Cevap: "C" Görüşmelerini samimi içten yapan
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir müzakerecide bulunması gereken özelliklerden birisidir?
Doğru Cevap: "D" Çözüm odaklı müzakereci
Soru Açıklaması
37.
Bir müzakere görüşmesinde uzlaştırmacıda bulunması gereken özelliklerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Sempatik olmak
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdakilerden hangisi bir müzakereci de bulunması gereken özelliklerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Sabırsız olmak
Soru Açıklaması
39.
Müzakerenin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tanışma
Soru Açıklaması
40.
Uzlaştırma müzakerelerinde............ ilkesi öngörülmüştür. Uzlaştırıcı, uzlaştırma sürecinde yapılan açıklamaları, kendisine aktarılan ve diğer bir şekilde öğrendiği olguları ..................... tutmakla yükümlüdür.

Cümlesinde boş bırakılan yerlere  en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Gizlilik - Gizli
Soru Açıklaması
logo
Sınav 28
50 Soruluk Deneme
41.
Eğitim kuruluşlarınca, adayların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve kabul edilebilir haklı bir mazereti bulunmaksızın derslerin ………….devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir.

 

Yukarıdaki tanımda boşuk olarak bırakılan yere gelebilecek uygun tanım aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak belirtilmiştir.
Doğru Cevap: "C" 1/12
Soru Açıklaması
42.
............ bir kişinin sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olmaya verilen addır.

 

Yukarıdaki noktalı kısma uygun tanım aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "B" Sempati
Soru Açıklaması
43.
.......... bir kişinin, diğer bir kişinin zihninde bırakmış olduğu fikir, anlayış ve değerlere verilen isimdir.

 

Yukarıdaki noktalı kısıma gelebilecek olan doğru tanım aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir.
Doğru Cevap: "D" İmaj
Soru Açıklaması
44.
.......... kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlaması,
bunu da karşısındaki kişiye iletmesine verilen isimdir

 

Yukarıdaki noktalı kısıma gelebilecek doğru tanım aşağıdakilerden hangisindedir ?
Doğru Cevap: "A" Empati
Soru Açıklaması
45.
Uzlaştırmacı, uzlaştırmacı sicilinde yer alan kendisine ait bilgilerindeki her türlü değişikliği kaç gün içerisinde Daire  Başkanlığına bildirmek zorundadır ?
Doğru Cevap: "C" 1 Ay
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi uzlaştırmacı eğitimi vermeye yetkilidir
Doğru Cevap: "A" Türkiye Barolar Birliği
Soru Açıklaması
47.
Listeye Kayıtlı eğitim kuruluşları, eğitimlerini başarı ile tamamlayan kişilere en geç kaç ay içinde uzlaştırmacı eğitimini tamamladıklarına dair katılım belgesi vermeleri gerekmektedir ?
Doğru Cevap: "A" 1 Ay
Soru Açıklaması
48.
Çocuk bürosunda görevli ya da Çocuk Bürosu olmayan yerlerde görevli Cumhuriyet savcısı, soruşturma sırasında gerekli gördüğünde çocuk hakkında hangi kanunda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanmasını kimden isteyebilir?
Doğru Cevap: "C" 5395 sayılı kanun ve çocuk hakiminden
Soru Açıklaması
49.
Uzlaşma teklifi suçun işlendiği tarihten itibaren ne kadar süre geçmeden yapılamaz ?
Doğru Cevap: "A" 1 Ay
Soru Açıklaması
50.
Uzlaştırmacı asgari ücret tarifesini yıllık olarak hangi kurum hazırlarmaktadır ?
Doğru Cevap: "D" Daire Başkanlığı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.