logo
Sınav 20
1.
Uzlaştırmacı, uzlaştırma evrakını teslim aldıktan sonra ..... içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırır. Bu süre içerisinde sonuçlandıramazsa portal üzerinden uzlaştırmacının evrak göndermesi halinde bürodan sorumlu Cumhuriyet savcısının onayını almak suretiyle  uzlaştırma bürosu bu süreyi en çok ..... daha uzatabilir.

 

Yukarıdaki noktalı yere uygun tanım aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir.
Doğru Cevap: "C" 30 Gün ve 40 Gün
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmada temel ilkelerden biri değildir ?
Doğru Cevap: "B" Uzlaştırmaya katılan şüpheli, sanık, mağdur veya suçtan zarar gören ile kanunî temsilcileri müzakereler sırasında, Kanunun tanıdığı temel güvencelerden yararlanamaz.
Soru Açıklaması
3.
Soruşturma evresinde; Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi hâlinde Kanunun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın, şüpheli hakkında ne karar verilir?
Doğru Cevap: "A" Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı
Soru Açıklaması
4.
I. Şüpheli, soruşturma evresinde suç şüphesi altında bulunan kişiyi,

II. Sanık, suç şüphesinin öğrenilmesinden itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişiyi,

III. Müdafi, Şüpheli veya sanığın hukuk muhakemesinde savunmasını yapan avukatı,

IV. Vekil, Katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi veya şüpheliyi ceza muhakemesinde temsil eden avukatı ifade eder.

Yukarıdaki tanımlardan hangisi ya da hangileri doğrudur
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
5.
Uzlaştırma giderlerine ilişkin olarak aşağıdaki tanımlardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Uzlaştırma başarılı olmuş ise, Devlet tarafından karşılanır.
Soru Açıklaması
6.
Uzlaştırma sırasında, zamanaşımı hükümlerinin uygulanmasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenden birine ilk uzlaşma teklifinde bulunulduğu tarihten itibaren, uzlaştırma girişiminin sonuçsuz kaldığı ve en geç, uzlaştırmacının raporunu düzenleyerek uzlaştırma bürosuna verdiği tarihe kadar dava zamanaşımı durur.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırma kapsamında bir suçtur?
Doğru Cevap: "D" Hakaret
Soru Açıklaması
8.
Uzlaşma hükümlerinin uygulanması için soruşturma ve kovuşturma evresinde dosya nereye gönderilir?
Doğru Cevap: "E" Uzlaştırma Bürosu
Soru Açıklaması
9.
Cumhuriyet Başsavcılığınca uzlaştırma ücreti ve giderleri için düzenlenen kararların saklandığı kartona ne ad verilir ?
Doğru Cevap: "D" Sarf Karar Kartonu
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin süreç olma özelliğine işaret eder?
Doğru Cevap: "D" Etkileşim
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.