logo
Uzlaştırma Deneme Sınavı
Sınav 8
1.
Aşağıdaki adalet anlayışlarından hangisi uzlaştırma için daha uygun düşmektedir ?
Doğru Cevap: "B" Onarıcı Adalet
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi onarıcı adaletin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Faili cezalandırmak
Soru Açıklaması
3.
Uzlaştırma işleminde aşağıdakilerden hangisi temel bir ilke değildir?
Doğru Cevap: "A" Uzlaştırmacının mağdurun zararlarını tazmin etmede etkin rol üstlenmesi
Soru Açıklaması
4.
Uzlaştırmanın tarafları açısından aşağıdakilerden hangisi uzlaştırma sürecinde dikkate alınmaz?
Doğru Cevap: "D" Uzlaştırmacı ile kişisel ilişkisi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmacının uyması gereken etik ilkelerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Görev yaptığı olayla ilgili olarak daha sonra vekil veya müdafii olarak görev üstlenebilir.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki şıklardan hangisi genel hükümler ile çelişir?
Doğru Cevap: "E" Uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için mağdur ya da suçtan zarar görenin gerçek kişi olması gerekir.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırma kapsamında suçlarla ilgili yanlış bilgidir?
Doğru Cevap: "C" Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olduğu için, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan basit şekli ile bazıları.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi deliller ile ilgili ( soruşturma aşamasında ) yanlış bir bilgidir?
Doğru Cevap: "A" Delilleri uzlaştırma bürosu toplar.
Soru Açıklaması
9.
Dosyanın soruşturma bürosuna gönderilmesi ile ilgili ( soruşturma esnasında ) olarak hangi bilgi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Soruşturmaya konu suçun uzlaştırmaya tâbi olması ve iddianame düzenlenmesi için yeterli şüphenin bulunması hâlinde, soruşturmayı yürüten yetkili mahkeme dosyayı Ek- 1’de yer alan gönderme kararı ile büroya gönderir.
Soru Açıklaması
10.
Uzlaştırmacı görevlendirilmesi ile ilgili dosya tevzi kıstaslarında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Uzlaştırmacının cinsiyeti
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.