logo
Uzlaştırma Deneme Sınavı
Sınav 9
1.
Uzlaştırmacıya ( soruşturma aşamasında ) belgelerin verilmesi ve gizlilik bildirimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap: "D" Belgelerin verilme tarihleri ile soruşturmanın gizliliği bildirimi, uzlaştırmanın tarafları ve büro personelinin imzasını içeren bir tutanak ile tespit edilir.
Soru Açıklaması
2.
Uzlaştırma süresi ile ilgili hangisi yanlış bir bilgidir ?
Doğru Cevap: "A" Toplamda 1 ay ve ek 20 günden oluşur.
Soru Açıklaması
3.
Uzlaştırma raporu ile ilgili hangisi yanlış bir ifadedir?
Doğru Cevap: "A" Cumhuriyet savcısı raporu veya belgeyi, uzlaşmanın tarafların özgür iradelerine dayanmaması, edimin hukuka ve ahlaka uygun olmaması nedeniyle onaylamadığı takdirde gerekçesini rapora yazar. Özgür iradeler nedeniyle raporu onaylamaması durumunda bu Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki süreye uyulması koşuluyla edimin değiştirilmesini uzlaştırmacıdan isteyebilir.
Soru Açıklaması
4.
Soruşturma evresinde uzlaşmanın hukuki sonuçları hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi hâlinde, Kanunun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın, şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilir. Bu hâlde, edimin yerine getirilip getirilmediğinin takibi uzlaştırmacı tarafından yapılır. Erteleme süresince zamanaşımı işlemez.
Soru Açıklaması
5.
Kovuşturma evresinde uzlaştırma usulü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kovuşturma evresinde kanun değişikliği nedeniyle suçun uzlaşma kapsamına girmesi halinde soruşturma bürosunca gerekenler yapılır.
Soru Açıklaması
6.
Uzlaştırmacılık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Kovuşturma aşamasında dosya uzlaştırmacıya tevdi edildikten sonra taraflara tebligat ile haber verilir.
Soru Açıklaması
7.
Müzakereler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Müzakereler, taraflarla birlikte gerçekleştirilecek toplantılarla yürütülebilir.
Soru Açıklaması
8.
Müzakere gizliliği ile ilgili hangisi yanlış bir bilgidir?
Doğru Cevap: "A" Daha önce mevcut olan bir belge veya olgunun, uzlaştırma müzakereleri sırasında ileri sürülmüş olması, bunların soruşturma ve kovuşturma sürecinde ya da bir davada delil olarak kullanılmasına engel teşkil eder.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmada edim ile ilgili olarak yanlış bir bilgidir?
Doğru Cevap: "B" Uzlaştırma mutlaka edimli olmak zorundadır.
Soru Açıklaması
10.
Uzlaştırmanın yapılacağı yer ile ilgili olarak hangisi yanlış bir bilgidir?
Doğru Cevap: "A" Adliye binalarında gerçekleşmesi halinde odaların düzenlenmesi ve güvenliğin sağlanması uzlaştırma büroları memurlarınca yapılır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.