logo
Uzlaştırma
Test 10
1.
Uzlaştırmacıya verilen aylık azami dosya sayısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
Doğru Cevap: "C" Bu sayıyı belirlemede daire başkanlığı yetkilidir
Soru Açıklaması
2.
Uzlaştırmacıya verilecek aylık azami dosyasını kim belirler ?
Doğru Cevap: "D" Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı
Soru Açıklaması
3.
Uzlaştırma bürolarına tevzi konusunda aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap: "B" Uzlaştırmacıları Uzlaştırma Savcısının tekdiri ile dosya verilir
Soru Açıklaması
4.
Uzlaştırma teklif formunun imzalatılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap: "B" Uzlaşma teklifi telefon, faks, telgraf ve mail yoluyla da yapılabilir
Soru Açıklaması
5.
Uzlaştırma müzakerelerinin gizliliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap: "C" Aksi kararlaştırılmış olsa da taraflar müdafi ve vekiller de gizlilik kurallarına uymakla yükümlüdür
Soru Açıklaması
6.
Uzlaştırmacının müzakere sürecindeki temel amacı nedir?
Doğru Cevap: "C" Taraflar arasında karşılıklı saygı ve güvene dayalı bir iletişim kurmak
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki açıklamada boşuklara uygun gelecek ifade hangisidir ?

Uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için mağdur ya da suçtan zarar görenin ………… veya ……………. olması gerekir.
Doğru Cevap: "C" Gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi bilgilerin, düşüncelerin ve duyguların alıcı tarafından anlaşılmasına olanak verecek şekilde iletime uygun hazır bir mesaja dönüştürülmesidir?
Doğru Cevap: "C" Kodlama
Soru Açıklaması
9.
Katılan suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi ceza muhakemesinde temsil eden avukata ne denir?
Doğru Cevap: "C" Vekil
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Onarıcı Adalet Anlayışı esaslarındandır?
Doğru Cevap: "A" Mağdur ve şüpheli topluma en az zararla nasıl kazandırılmalıdır?
Soru Açıklaması
logo
Uzlaştırma
Test 10
11.
Uzlaştırma bakımından aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap: "A" Uzlaştırmacı, uzlaşma teklifini açıklamalı tebligat veya istinabe yoluyla da yapabilir. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar gören, kendisine uzlaşma teklifinde bulunulduktan itibaren beş gün
Soru Açıklaması
12.
Uzlaştırmacılara, uzlaştırmacı eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam ………. ders  saatinden az olmamak üzere …… yılda en az …… defa yenileme eğitimi verilir.
Doğru Cevap: "B" 8 /2 / 1
Soru Açıklaması
13.
Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verildikten sonra, edimin yerine getirilip getirilmediğinin takibi nasıl yapılır?
Doğru Cevap: "C" Uzlaştırma Bürosu tarafından
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin unsurlarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Kanal
Soru Açıklaması
15.
Uzlaştırma kurumu Türk Ceza Hukuku sisteminde ilk defa hangi kanuni düzenlemelerde yer almıştır?
Doğru Cevap: "A" Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu
Soru Açıklaması
16.
Uzlaştırma müzakereleri ile ilgili hangi açıklama yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Müzakerelerde, taraf olan şüpheli, sanık, katılan, mağdur, suçtan zarar gören, kanunî temsilci, müdafi ve vekil aynı toplantılarda bulunmadığı takdirde müzakere sonlandırılır
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.