logo
Sınav 17
1.
Ceza Muhakemesinde uzlaştırma yönetmeliğine göre Genel Müdürlük aşağıdaki tanımlardan hangisini ifade etmektedir ?
Doğru Cevap: "D" Ceza İşleri Genel Müdürü
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerdeki tanımlardan hangisi Onarıcı Adalet Anlayışı Kıstaslarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Suçtaki cezadan ziyade suç sonucu doğan zararlara odaklanma
Soru Açıklaması
3.
Uzlaştırma bakımından aşağıda verilen tanımlamalardan hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap: "A" Uzlaştırmacı, uzlaşma teklifini açıklamalı tebligat veya istinabe yoluyla da yapabilir. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar gören, kendisine uzlaşma teklifinde bulunulduktan itibaren beş gün içinde kararını bildirmediği takdirde, teklifi reddetmiş sayılır.
Soru Açıklaması
4.
......................... asgari ücret tarifesini yıllık olarak belirleyen kurumdurYukarıdaki boşluğa uygun tanım aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ?
Doğru Cevap: "A" Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı
Soru Açıklaması
5.
Uzlaştırmacılara, uzlaştırmacı eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve
uygulamalı, toplam ………. ders saatinden az olmamak üzere …… yılda
en az …… defa yenileme eğitimi verilir.

 

Cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" 8 /2 / 1
Soru Açıklaması
6.
Kovuşturma evresinde uzlaştırmacı ücret ve giderine ilişkin sarf kararı ne zaman düzenlenir ?
Doğru Cevap: "A" Uzlaştırma raporunun mahkeme tarafından onaylanmasından sonra
Soru Açıklaması
7.
Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verildikten sonra, edimin yerine getirilip getirilmediğinin takibi nasıl ve kim tarafından yapılır ?
Doğru Cevap: "C" Uzlaştırma Bürosu tarafından
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerdeki tanımlardan hangisinde iletişimin unsurlarından birisi doğru verilmiştir
Doğru Cevap: "B" Kanal
Soru Açıklaması
9.
Uzlaştırma bakımından aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap: "B" Uzlaşma teklifinde bulunulması veya teklifin kabul edilmesi, soruşturma konusu suça ilişkin delillerin toplanmasına ve koruma tedbirlerinin uygulanmasına engeldir.
Soru Açıklaması
10.
Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlarda,uzlaştırma yoluna ......... Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmiş olması hâlinde de uzlaşma hükümleri............

Yukarıdaki boşluklar için aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Gidilemez - Uygulanmaz
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.