logo
Uzlaştırma Deneme Sınavı
Sınav 3
1.
Uzlaşma teklifi suçun işlendiği tarihten itibaren ……………. aylık süre geçmeden yapılamaz.

Yukarıda boşluk bırakılan yere gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 1
Soru Açıklaması
D, Uzlaşma teklifi suçun işlendiği tarihten itibaren bir aylık süre geçmeden yapılamaz.
2.
Uzlaştırmacıya verilecek dosya sayısını belirleyecek temel kıstas aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Uzlaştırmacı sayısı
Soru Açıklaması
C Uzlaştırmacıya verilebilecek dosya sayısı,
MADDE 15 – (1) Uzlaştırmacıya verilecek aylık azami dosya sayısını Daire Başkanlığı; büroya gelen dosya ve ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı listesinde kayıtlı uzlaştırmacı sayısı gibi hususları dikkate almak suretiyle belirleyebilir.
3.
Uzlaştırmacı Gözde : Uzlaştırma soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlarda olur.
Uzlaştırmacı Ayçin : Şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza Kanununda yer alan; Kasten yaralama (üçüncü fıkra hariç, madde 86; madde 88),da olur.
Uzlaştırmacı Coşkun: Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemez.
Uzlaştırmacı Semra: Uzlaşma teklifinde bulunulması halinde, kişiye uzlaşmanın mahiyeti ve uzlaşmayı kabul veya reddetmesinin hukukî sonuçları anlatılır.
Uzlaştırmacı Aynur: Şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi ve kamu tüzel kişiliği olan suçlarda uzlaştırılması girişiminde bulunulur.
Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar ve İstisnaları ile ilgili olarak hangi uzlaştırmacı yanlış bilgi vermiştir?
Doğru Cevap: "C" Uzlaştırmacı Aynur
Soru Açıklaması
4.
Uzlaştırma süresi aşağıdakilerden hangisi ile başlar ?
Doğru Cevap: "D" Uzlaştırmacı uzlaştırma evrakını teslim aldıktan sonra
Soru Açıklaması
5.
Uzlaştırmacı görevlendirilmeden önce veya uzlaşma teklifinin reddedilmesinden sonra, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görenin aralarında uzlaşmaları hâlinde; taraflarca niteliğine uygun düştüğü ölçüde Ek-3’te yer alan Uzlaştırma Raporu Örneği'ne uygun bir …………………… düzenlenir.
Doğru Cevap: "A" Uzlaştırma Belgesi
Soru Açıklaması
6.
6. – 10. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.
Uzlaştırmacı, uzlaştırma evrakını teslim aldıktan sonra(6)………………gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırır. Bu süre içerisinde sonuçlandıramazsa durumu açıklayan bir dilekçeyle büroya başvurması hâlinde bürodan sorumlu Cumhuriyet savcısının onayını almak koşuluyla uzlaştırma bürosu bu süreyi en çok (7)……………….. gün daha uzatabilir. Uzlaşma teklifinde bulunulanlardan herhangi biri (8) ……………. gün içinde teklifi yapan uzlaştırmacıya kararını bildirmediği takdirde, uzlaşma teklifi reddedilmiş sayılır. Teklif formu tarafın bulunduğu yer Cumhuriyet başsavcılığı (9) …………………. aracılığıyla imzalatılır. Müştekinin veya suçtan zarar görenin özel hukuk tüzel kişisi olması hâlinde vekâletnamede (10) …………………… var ise vekile de uzlaşma teklifinde bulunulabilir.
Doğru Cevap: "A" 30
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "E" 20
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "A" 3
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "B" İstinabe
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "C" Özel Yetki
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.