logo
Uzlaştırma Sınavı
Sınav 14
1.
Uzlaştırmacı tarafından yapılan yol vs giderlerinin ödenmesinde üst sınır kaç TL'dir
Doğru Cevap: "D" 342
Soru Açıklaması
2.
İşlenmiş bir suçtan etkilenen tarafların tümünü, suç nedeniyle ortaya çıkan zararlı sonuçları ve suçun geleceğe yönelik etkilerini nasıl giderecekleri konusundaki meseleyi toplu olarak çözmeleri için bir araya getiren süreçtir. Burada amaç, mümkün olduğu ölçüde zararın tazmin ve telafisi veya suçun neden olduğu zararın ve yaralanmanın giderilmesidir."

Yukarıdaki ifadenin tanımı aşağıdaki cevaplardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Onarıcı Adalet
Soru Açıklaması
3.
Onarıcı Adalet yöntemleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Cezalandırıcı Kurul
Soru Açıklaması
4.
Onarıcı adalet süreci ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi y anlıştır?
Doğru Cevap: "E" Mağdur ve faillerin zayıf yönleri üzerinde durulur.
Soru Açıklaması
5.
I.Mağdur

II.Fail

III.Toplum

IV.Kurul

Mağdur-Fail Uzlaştırmasında, Cezalandırmak yerine değişiklik yapma ve hataları düzeltme fırsatı sağlayan fayda yukarıdakilerden hangisine yöneliktir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
6.
Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğine göre, resmî mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma veya kovuşturma dosyasında yer alan adreste bulunmama veya yurt dışında olma ya da başka bir nedenle mağdura, suçtan zarar görene, şüpheliye, sanığa veya kanunî temsilcisine ulaşılamaması hâlinde nasıl  yol izlenir ?
Doğru Cevap: "B" Soruşturma veya kovuşturma konusu suçla ilgili uzlaştırma yoluna gidilmez
Soru Açıklaması
7.
I.Birden fazla suç olmasına rağmen kanunda tek ceza öngörülen hâllerde her suç için ayrı ayrı uzlaştırma yapılır.

II.Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması hâlinde tekrar uzlaştırma yoluna gidilebilir.

III.Uzlaşmanın sağlanması hâlinde, soruşturma veya kovuşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz; açılmış olan davadan feragat edilmiş sayılır.

IV.Şüpheli, sanık, mağdur, suçtan zarar gören veya bu kişilerin kanuni temsilcileri Türkçe bilmiyorsa veya engelli ise Kanunun 202 nci maddesi hükmü uygulanır

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği hükümlerine yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I, III, IV
Soru Açıklaması
8.
I.Uzlaştırma müzakereleri gizli olarak yürütülür.

II.Uzlaştırma müzakerelerine mağdur, müşteki, katılan ve suçtan zarar gören katılabilir.

III.Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenin kendisi veya kanunî temsilcisi ya da vekilinin müzakerelere katılmaktan imtina etmesi halinde, uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır.

IV.Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması halinde tekrar uzlaştırma yoluna gidilebilir.

Yukarıdakidaki uzlaştırma ilgili açıklamalardan hangileri doğrudur
Doğru Cevap: "D" I, II, III
Soru Açıklaması
9.
Ceza Muhakemesi Kanununa göre, "İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar
geçen evreyi" ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "B" Kovuşturma
Soru Açıklaması
10.
Ceza Muhakemesi Kanunu ve Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğine göre aşağıdaki suçlardan hangisi yönünden uzlaştırma yoluna gidilebilir?
Doğru Cevap: "C" İhmali Davranışla İşlenen Yaralama
Soru Açıklaması
logo
Uzlaştırma Sınavı
Sınav 14
11.
Alıcının mesajı alıp yorumlaması ve kaynağa yanıt vermesine ne denir?
Doğru Cevap: "D" Geri Bildirim
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi en etkili iletişim kanalıdır?
Doğru Cevap: "A" Beden Dili
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İletişimde taraflardan biri daima daha aktiftir
Soru Açıklaması
14.
Tek yönlü iletişimde aşağıdaki iletişim öğelerinden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "C" Geri Bildirim
Soru Açıklaması
15.
Kovuşturma evresinde uzlaştırma raporunun hukuka ve ahlaka uygunluk denetimi kim tarafından yapılır?
Doğru Cevap: "E" Dosyanın Görevli Hâkimi
Soru Açıklaması
16.
Uzlaştırma bürosunda tutulacak kayıtlar hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Uzlaştırma kaydı, denetim ve performans kaydı
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Ceza Muhakemesinde uzlaştırma Yönetmeliğinde belirtilen uzlaştırmaya ilişkin ilkeler yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Uzlaştırmaya tâbi suçlarda, uzlaştırma girişiminde bulunulmadan, kamu davasının açılmasının ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı hakim tarafından verilir
Soru Açıklaması
18.
Uzlaştırmanın taraflara ilişkin şartlarından olan Şüpheli veya sanığın akıl hastası olması durumunda uzlaştırma ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Akıl hastalıkları dolayısıyla işledikleri fiillerin anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya davranışlarını yönlendirme yeteneklerini önemli ölçüde kaybetmiş olan kişiler cezalandırılamayacaklarından bunlar hakkında uzlaştırma hükümleri uygulanır
Soru Açıklaması
19.
Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen sürece ne denir?
Doğru Cevap: "B" Soruşturma
Soru Açıklaması
20.
Uzlaştırmanın tarabara ilişkin şartlarları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" İkrar, uzlaştırmanın şartlarından biridir
Soru Açıklaması
logo
Uzlaştırma Sınavı
Sınav 14
21.
Aşağıdakilerden hangisi etik kanunlarının faydalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Disiplin gereğini ortadan kaldırır.
Soru Açıklaması
22.
Kamu görevlileri hakkında etik ilke ihlâli iddiasıyla aşağıdakilerden hangisine başvurulur?
Doğru Cevap: "C" Kamu Görevlileri Etik Kurulu
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında yönetmelik kapsamında yer alır?
Doğru Cevap: "C" Büyükşehir Belediye Başkanı
Soru Açıklaması
24.
I. Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak

II. Hediye alma yasağının kapsamını belirlemek

III. Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek amacıyla yönetmelikler hazırlamak

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Kamu Görevlileri Etik Kurulunun görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" I, II
Soru Açıklaması
25.
Etik Kurulu kaç üye ile toplanır?
Doğru Cevap: "A" Salt çoğunluk
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmeti sunumu sırasında vatandaşlarla girilen ilişkide hakaret etme, saygısız ve kaba davranma, azarlama anlamındadır?
Doğru Cevap: "A" Kötü Muamele
Soru Açıklaması
27.
Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü
yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az kaç kişi ile bir etik komisyonu oluşturulur?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
28.
İletmek istediklerimizi karşı tarafa yazı dilini kullanarak ilettiğimiz iletişim türüne ................iletişim denir.
Doğru Cevap: "B" Yazılı
Soru Açıklaması
29.
Çok güzel bir bayanın ve çok yakışıklı bir insanın iyi insan olarak nitelememiz iletişimde aşağıdaki hangi kavrama işaret etmektedir?
Doğru Cevap: "C" Algılamada Halo Etkisi
Soru Açıklaması
30.
......... Halo terimini ilk kullanan düşünürdür.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki isimlerden hangisi gelmelidir ?
Doğru Cevap: "C" Thorndike
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.