logo
Uzlaştırma Deneme Sınavı
Sınav 4
1.
1-5. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.
Şüpheli, sanık, katılan, mağdur veya suçtan zarar görenden birine ……………………..bulunulduğu tarihten itibaren, uzlaştırma girişiminin sonuçsuz kaldığı ve en geç …………………………düzenleyerek büroya verdiği tarihe kadar dava zamanaşımı ile kovuşturma koşulu olan dava süresi işlemez.
Doğru Cevap: "E" İlk uzlaşma teklifi - Uzlaştırmacı Raporunu
Soru Açıklaması
2.
Birden fazla uzlaştırmacının görevlendirildiği hâllerde uzlaştırmacı ücreti bu kişilere …………… ve …………….. olarak ödenir.
Doğru Cevap: "C" Ayrı ayrı - Eşit
Soru Açıklaması
3.
Uzlaşmanın gerçekleşmesi hâlinde uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri ………………….. tarafından karşılanır.
Doğru Cevap: "E" Devlet Hazinesi
Soru Açıklaması
4.
Uzlaştırmacı tarafından zorunlu yol giderleri dâhil olmak üzere yapılan masraflar, ilgili yıl ………………….8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirlenen miktarın alt sınırını geçmeyecek şekilde ayrıca ödenir.
Doğru Cevap: "A" Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesinin
Soru Açıklaması
5.
Taraflar uzlaştırma süreci sonunda……………. olarak da uzlaşabilirler.
Doğru Cevap: "B" Edimsiz
Soru Açıklaması
6.
6. - 10. sorularda, karşılıklı konuşmanın boş bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi bulunuz.
Gözde Hanım: Uzlaştırmacı olacak kişilere 36 saat teorik eğitim verilir.

Ferhun Bey: Uzlaştırmacı olacak kişilere 12 saat teorik eğitim verilir.

Gözde Hanım: ………………………………………….
Doğru Cevap: "C" En az 48 ders saati eğitim verilir
Soru Açıklaması
7.
Semra Hanım: Eğitime katılanların, belgeye dayalı ve eğitim kuruluşlarınca kabul edilen haklı bir mazeretleri olmadıkça uzlaştırmacı eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılımları zorunludur.
Mustafa Bey: Eğitim kuruluşlarınca, adayların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir
Semra Hanım………………………………………..
Doğru Cevap: "D" Kabul edilebilir haklı bir mazereti bulunmaksızın derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir.
Soru Açıklaması
8.
Pınar Hanım: Uzlaştırmacı eğitimi; üniversitelerin hukuk fakülteleri,

Adem Bey: Türkiye Barolar Birliği

Pınar Hanım: ………………………………………
Doğru Cevap: "B" Türkiye Adalet Akademisi
Soru Açıklaması
9.
Ebru Hanım: Uzlaştırmacılara, uzlaştırmacı eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı olarak eğitim alır.

Yasemin Hanım: Bu eğitim 8 ders saatinde az olamaz.

Ebru Hanım:……………………………………
Doğru Cevap: "E" İki yılda en az bir defa yenileme eğitimi verilir
Soru Açıklaması
10.
Ayşe Hanım: Eğitim kuruluşları, eğitimlerini başarı ile tamamlayan kişilere katılım belgesi verir.

Ayçin Hanım: Bu katılım belgesi na kadar sürede verilmek zorundadır?

Ayşe Hanım:……………………………………………………….
Doğru Cevap: "C" 1 ay
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.