logo
Sınav 22
Online Uzlaşma Deneme Sınavının Tek Adresi...
1.
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun hangi maddelerinde uzlaştırma kavramları kullanılmıştır
Doğru Cevap: "A" 253,254 ve 255
Soru Açıklaması
2.
Hazırlık aşamasının sonunda uzlaştırma müzakeresine ortak toplantılarla devam edilmesi kararlaştırılmışsa, toplantı yer ve zamanının belirlenmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Belirlenen yer ve saatin fail için de uygun olmasına, katılımını mümkün kılacak yer ve zaman konusunda failin de fikri alınmasına gerek yoktur.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmacının fail ile yapacağı hazırlığın aşamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Failin suçsuz olduğuna çalışılması
Soru Açıklaması
4.
Soruşturmasına başlanılan ve uzlaştırma kapsamında kalan suçlara ilişkin gerekli araştırma ve soruşturma  işlemleri kim tarafından yapılır?
Doğru Cevap: "C" Soruşturmadan sorumlu Cumhuriyet Savcısı
Soru Açıklaması
5.
Suça sürüklenen çocuklar bakımından mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla ayrıca üst sınırı kaç yılı geçmeyen hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda da uzlaştırma girişiminde bulunulur?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
6.
Uzlaştırmacının müzakere sürecindeki temel amacı aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir ?
Doğru Cevap: "C" Taraflar arasında karşılıklı saygı ve güvene dayalı bir iletişim kurmak
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi, uygulama eğitimi sırasında yapılacak etkinliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Uzlaştırma dosyasını inceleme
Soru Açıklaması
8.
Uzlaştırmacı ücreti aşağıdakilerden hangisi tarafından ödenir?
Doğru Cevap: "E" Uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet Savcısı tarafından yazılan sarf kararı ile
Soru Açıklaması
9.
.......... duygu, düşünce ve bilgilerin, her türlü yolla başkaları ile paylaşılmasına denir.

 

Yukarıdaki noktalı yere gelebilecek uygun tanım aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir.
Doğru Cevap: "B" İletişim
Soru Açıklaması
10.
Uzlaşma teklifinin reddedilmesine rağmen, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören uzlaştıklarını gösteren belge ile en geç hangi tarihe kadar Cumhuriyet savcısına başvurarak uzlaştıklarını beyan edebilirler.
Doğru Cevap: "D" İddianamenin düzenlendiği tarihe kadar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.