logo
Uzlaştırma Deneme Sınavı
Sınav 2
1.
I-Uzlaştırma raporu: Uzlaştırma işlemleri sonuçlandırıldığında uzlaştırmacı tarafından düzenlenen raporu,
II Uzlaşma belgesi: Uzlaştırmacı görevlendirilmeden önce veya uzlaşma teklifinin reddedilmesinden sonra tarafların uzlaşmaları sonucunda aralarında düzenlemiş oldukları belgeyi,
III- Yazılı sınav: Uzlaştırma eğitiminin bitiminde yapılan sınavı, ifade eder.
Yukarıdaki ifadeler Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin hangi başlığında düzenlenmiştir?
Doğru Cevap: "D" Tanımlar
Soru Açıklaması
2.
1) Uzlaştırma, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin özgür iradeleri ile kabul etmeleri ve karar vermeleri hâlinde gerçekleştirilir. Bu kişiler anlaşma yapılana kadar iradelerinden vazgeçebilirler.
(2) Uzlaştırma, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin temel hak ve hürriyetlerine uygun olarak, menfaatlerinin korunması esası gözetilerek yürütülür.
(3) Uzlaştırmaya katılan şüpheli, sanık, mağdur veya suçtan zarar gören ile kanunî temsilcileri müzakereler sırasında, Kanunun tanıdığı temel güvencelere sahiptir.
(4) Şüpheli, sanık, mağdur, suçtan zarar gören veya bu kişilerin kanunî temsilcileri Türkçe bilmiyorsa veya engelli ise Kanunun 202 nci maddesi hükmü uygulanır
(5) Görevini yerine getirirken taraflara nazik ve saygılı davranır. Tarafların birbirlerine saygılı davranmaları ve müzakerelere iyi niyetle katılmaları konusunda tarafları bilgilendirir.
Yukarıdakilerden hangisi uzlaştırmanın temel ilkelerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
3.
Uzlaştırmacı Ahmet: Uzlaştırmacı görevini dürüstlük kuralları çerçevesinde bağımsız ve tarafsız olarak yerine getirir, tarafların ortak yararlarını gözetir, tarafların müzakerelerde yeterli ve eşit fırsatlara sahip olmasına özen gösterir.
Uzlaştırmacı Yasemin: Adalete hizmet etme bilinciyle, görevini etkin, zamanında ve verimli biçimde yerine getirmeyi, sunduğu hizmet kalitesini yükseltmeyi hedefler.
Uzlaştırmacı Ebru: Masumiyet karinesi gereğince şüpheli ya da sanığın suçluluğu hakkında ön yargılı olamaz, şüpheli ya da sanığa karşı bir tavır takınamaz.
Uzlaştırmaya ilişkin hangi ilkeden bahsedilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Etik İlkeler
Soru Açıklaması
4.
(1) Uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için mağdur ya da suçtan zarar görenin gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisi olması gerekir.
(2) Aralarında iştirak ilişkisi olsun veya olmasın birden çok kişi tarafından işlenen suçlarda uzlaştırma hükümleri her bir şüpheli ya da sanık için ayrı ayrı değerlendirilir, ancak uzlaşan kişi uzlaşmadan yararlanır

Yukarıdaki ifadeler Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin hangi başlığında düzenlenmiştir?
Doğru Cevap: "B" Genel Hükümler
Soru Açıklaması
5.
(1) Kanunun 253 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan suçlarda, şüpheli, sanık, suça sürüklenen çocuk ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılması girişiminde bulunulur.
(2) Suça sürüklenen çocuklar bakımından mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla ayrıca üst sınırı 3 yılı geçmeyen hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda da uzlaştırma girişiminde bulunulur.
Yukarıdaki ifadeler Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin hangi başlığında düzenlenmiştir?
Doğru Cevap: "C" Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar ve İstisnaları
Soru Açıklaması
6.
Uzlaştırmacı Mustafa:Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilebilir.

Uzlaştırmacı Melike: Şüpheli ya da sanık tarafından uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmesi hâlinde, uzlaştırma yoluna gidilemez.

Uzlaştırmacı İsmet:Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olanlar hariç olmak üzere; diğer kanunlarda yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, kanunda açık hüküm bulunması gerekir.

Uzlaştırmacı Muslu: Suça sürüklenen çocuklar bakımından mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla ayrıca üst sınırı 3 yılı geçmeyen hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda da uzlaştırma girişiminde bulunulur.

Uzlaştırmacı Ayşe: Kanunun 253 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan suçlarda, şüpheli, sanık, suça sürüklenen çocuk ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılması girişiminde bulunulur.

Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar ve İstisnaları ile ilgili olarak hangi uzlaştırmacı yanlış bilgi vermiştir?
Doğru Cevap: "A" Uzlaştırmacı Mustafa
Soru Açıklaması
7.
Soruşturmasına başlanılan ve uzlaştırma kapsamında kalan suçlara ilişkin gerekli araştırma ve soruşturma işlemleri, soruşturmayı yürüten ………………….. tarafından yapılır.
Yukarıda boşluk bırakılan yere gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Cumhuriyet Savcısı
Soru Açıklaması
8.
Çocuk bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı, soruşturma sırasında gerekli gördüğünde çocuk hakkında 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanmasını ……………………. İsteyebilir.
Yukarıda boşluk bırakılan yere gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Çocuk Hakimi
Soru Açıklaması
9.
Yapılan soruşturma neticesinde kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma imkânının bulunmaması hâlinde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderir.
Yukarıda  koyu renkli ifadelerden hangisinde yanlış kullanım yapılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Uzlaştırma Bürosuna
Soru Açıklaması
10.
Uzlaştırma bürosu tevzi havuzuna dosyanın görüldü işlemi hangi kamu görevlisi tarafından yapıldıktan sonra dosya düşmektedir?
Doğru Cevap: "D" Cumhuriyet Savcısı Vekili
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.