logo
Uzlaştırma 2021
Sınav 38
1.
Aşağıdakilerden hangisi ceza muhakemesinde uzlaştırma yönetmeliğinin 5. maddesinde belirtilen uzlaştırmaya ilişkin temel ilkelerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Birden fazla suç olmasına rağmen kanunda tek ceza öngörülen hâllerde her suç için ayrı ayrı uzlaştırma yapılır
Soru Açıklaması
2.
Uzlaştırmacı, uzlaştırma evrakını teslim aldıktan sonra……………… güniçinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırır -  bu süre içerisinde sonuçlandıramazsa durumu açıklayan bir dilekçeyle büroya başvurması hâlinde bürodan sorumlu cumhuriyet savcısının onayını almak koşuluyla uzlaştırma bürosu bu süreyi en çok ……………  gün daha uzatabilir

Aşağıdakilerden hangisi boşluklara gelebilecek uygun kelimedir ?
Doğru Cevap: "A" 30 - 20+20
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi, uzlaştırma konusu edim olarak kabul edilemez?
Doğru Cevap: "C" Maddi veya manevi zararların kısmen ya da tamamen tazmin edilmemesi halinde -zorunlu olarak- topluma faydalı birey olmayı sağlayacak bir programa katılma
Soru Açıklaması
4.
Kovuşturma aşamasında, dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesi ve uzlaştırmacı görevlendirilmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Mahkemenin gönderme kararı üzerine, dava dosyasında bütün belgelerin bir örneği uzlaştırmacıya verilir.
Soru Açıklaması
5.
Şüphelinin uzlaştırma raporuna konu edimi yerine getirmemesi haline ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Şüpheli hakkında kamu davası açılır ve uzlaştırma raporu ilam niteliğine haiz belgelerden olduğu için cebri icra yoluyla edim takibe konulabilir.
Soru Açıklaması
6.
Uzlaştırma giderlerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Uzlaştırma sağlanmış ise, Devlet tarafından karşılanır.
Soru Açıklaması
7.
Uzlaştırmacının görevlendirilmesine ve uzlaştırma işlemlerini yürütmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Şüpheli, sanık, mağdur ya da suçtan zarar görene Cumhuriyet savcısının onayı ile görevlendirilen uzlaştırmacı uzlaşma teklifinde bulunur.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde mesajı gönderen ve iletişim sürecini başlatan öğedir?
Doğru Cevap: "B" Kaynak
Soru Açıklaması
9.
Soruşturma evresinde uzlaşmanın hukuki sonuçlarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Edimin mahiyeti nedeniyle, kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verildiği hallerde, edimin yerine getirilip getirilmediğinin takibi mağdur tarafından yapılır
Soru Açıklaması
10.
Kovuşturma aşamasında uzlaştırma usulüne ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Mahkemenin gönderme kararı üzerine, dosya doğrudan uzlaştırmacıya tevdi edilir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.