Uzlaştırma Sınav İlanı

İLAN 

A-Bakanlığımızca “2018 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavı” 11 Mart 2018 tari- hinde yapılacaktır.

B-Başvurular, elektronik ortamda, e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle http://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/main/uzlastirmaci/index.jsp                        (UYAP Uzlaştırmacı Portal) internet adresi üzerinden 20 Aralık 2017 – 08 Ocak 2018 tarihleri arasında alınacaktır. 20 Aralık 2017 Çarşamba günü sınav başvuruları başlayacak, 08 Ocak 2018 günü gece 23:59’da sona erecektir. Başvuruyu yapan adaylar 20 Aralık 2017 – 08 Ocak 2018 tarihleri arasında aşağıda F bendinde belirtilen evrakları aynı internet adresin- den elektronik ortama aktararak göndereceklerdir Başvuru yapmadan önce başvuru kıla- vuzumuzu inceleyebilirsiniz. Başvuru için tıklayınız. https://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/main/destek/uzlastirmaci_aday_basvuru_kilavuzu.pdf

C- Yazılı Sınav, Anadolu Üniversitesi tarafından 11 Mart 2018 Pazar günü Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul (Anadolu – Avrupa), İzmir, Kayseri, Samsun ve Van illerinde yapılacaktır. Sınav saat 10.00’da başlayacak ve 150 (yüz elli) dakika sürecektir. Adayların sınavda uyması gereken kurallar Ek-1’de yer almaktadır.

D- Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen Anadolu Üniversitesi’nin sorum- luluğunda gerçekleştirilecektir. Sınav soruları 100 adet olup, çoktan seçmeli, 5 (beş) cevap şıklı ve 2 (iki) kitapçık türünde olacaktır. Cevap kâğıtları Anadolu Üniversitesi tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnızca doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir. Değerlendirme sırasında iptal edilen sorular olma- sı durumunda, söz konusu sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtıla- caktır.

Sonuç bilgisi olarak; 70 ve üzerinde puan alan adaylar için “Başarılı” ibaresi, 70 pua- nın altında puan alan adaylar için “Başarısız” ibaresi yer alacaktır.

E- Uzlaştırmacı sınavına başvuracakların;

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Tam ehliyetli olmak,
 3. Avukatlar yönünden baroya kayıtlı olmak,

ç) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat veya maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,

 1. Kasten işlenmiş bir suçtan mahkûm olmamak,
 2. Uzlaştırmacı eğitimini tamamlamak,

 

Şartlarını haiz olmaları gerekmektedir.

F-Sınava başvurular :

Sınava başvuracak adaylar, başvurularını 20 Aralık 2017 – 08 Ocak 2018 tarihleri ara- sında elektronik ortamda e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle http://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/main/uzlastirmaci/index.jsp internet adresi (UYAP Uzlaştırmacı Portal) üzerinden ilgili alanları doldurup, istenilen belgeleri okunaklı biçimde elektronik ortama aktararak göndereceklerdir. Bunun dışında herhangi bir yöntem ile yapı- lacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Adaylar, elektronik ortamda e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kul- lanmak suretiyle http://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/main/uzlastirmaci/index.jsp internet adresi (UYAP Uzlaştırmacı Portal) üzerinden sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili alanları doldurup, aşağıdaki evrakları tek tek tarayarak ya da fotoğraflarını çekerek sisteme okunaklı biçimde aktarıp göndereceklerdir:

 • Uzlaştırmacı eğitimini tamamladığını gösterir belge,
 • Hukuk Fakültesi mezunları yönünden; Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu göste- ren diploma veya bitirme belgesi onaylı sureti,
 • Hukuk fakültesi mezunu dışındaki hukuk öğrenimi görmüş adaylar yönünden; me- zun olduğu bölümü gösteren diploma veya bitirme belgesinin onaylı sureti ile not dökümünü gösterir belge (transkript).

NOT: İki yıllık önlisans öğreniminden sonra dört yıllık yüksek öğrenimini dikey geçiş ile tamamlayanların hem ön lisans hem de lisans diplomaları veya bitirme belgele- rinin onaylı suretleri ile not dökümlerini sisteme eklemeleri gerekmektedir. Bu durum- da, iki yıllık ön lisans öğreniminden sonra lisans öğrenimini dikey geçiş ile tamamlayan adayların hem ön lisans hem de lisans diplomalarını birlikte tarayarak tek evrak halin- de “DİPLOMA” sekmesine, ilgili ön lisans ve lisans transkriptlerini birlikte tarayarak tek evrak halinde “TRANSKRİPT” sekmesine yüklemeleri gerekmektedir.

Sınav başvurusunun değerlendirilmesi aşamasında eksik veya hatalı durumlar tespit edildiğinde söz konusu eksikliklerin “Uyap Uzlaştırmacı Portal” (başvurunun yapıldığı http://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/main/uzlastirmaci/index.jsp adlı internet adresi) üzerinden gi- derilmesi istenecektir. Bu nedenle, adayların söz konusu adresi sık sık kontrol etmeleri gerekmektedir.

 

Sisteme yanlış evrak aktaran veya başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve Anadolu Üniversitesine gönderilecek başvuru listesine alınmayacaklardır.

Adayların, http://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/main/uzlastirmaci/index.jsp internet adresi (UYAP Uzlaştırmacı Portal) üzerinden gerçekleştirdiği başvuruda sisteme aktardıkları evrak ile belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday, başvurusunda sisteme aktardığı evrak ile belirttiği bilgilerinin eksik ve yanlış olması sebebiyle doğacak sonuçlardan sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

Adayların başvurularının kontrolü Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Al- ternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından yapılacak, başvurusu kabul edilen adayların

T.C. Kimlik numaralarını içeren liste en geç 22 Ocak 2018 tarihinde Anadolu Üniversitesine bildirilecektir.

G- Başvuru ve ekleri şartların mevcut olup olmadığı açısından incelenecek, şartları taşıyanların adı ve soyadı yazılı liste Alternatif Çözümler Daire Başkanlığımızın www.alternatifcozumler.adalet.gov.tr adresinde 22 Ocak 2018 tarihinde ilân edilecektir. Başvuru esnasında soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanlar ile sınava girebilme hakkı- nı taşımadıkları tespit edilenlerin başvuruları reddedilip, bu durum kendilerine bildirilecektir.

Uzlaştırmacı sınavına başvuru şartlarını taşıyanlara ilişkin liste Anadolu Üniversite- si’ne gönderildikten sonra listedeki adayların, Üniversite tarafından 29.01- 09.02.2018 ta- rihleri arasında sınav başvuruları alınacaktır. Aday listesinde yer alan adaylar, sınav baş- vurularını Üniversite’nin “Sınav Hizmetleri” web sitesi (sinavbasvuru.anadolu.edu.tr) üze- rinden, sınav takviminde belirtilen süre içerisinde yapacaklar ve sınav merkezlerini seçecek- lerdir. Bu listede bulunmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru süresi dol- duktan sonra, adaylar kişisel bilgiler, sınav merkezi vb. konularda değişiklik yapamayacaktır.

Sınav başvurusu için her aday Üniversite’ye 135 (yüzotuzbeş) TL ödeyecektir. Öde- me, sınav başvurusu esnasında Üniversite’nin Sınav Hizmetleri Sistemi üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla yapılacaktır. Başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir. Başvurusu ge- çersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edil- meyecektir. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaylara aittir.

Sürekli/geçici engelli veya sağlık sorunu olan adaylar, Üniversite’ye sınav başvurula- rını tamamladıktan sonra okuyucu/işaretleyici desteği, ayrı sınav salonu, özel araç/gereç kul-

 

lanma vb. taleplerini iletmek amacıyla, Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formunu (Ek-2) doldu- rup ıslak imzalı şekilde, üniversite veya devlet hastanesinden alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, kullanması gereken özel araç/gereci vb. açıkça belirten) sağlık raporunun onaylı bir örneği ve yazacakları dilekçeleriyle birlikte sınav başvuru süresi içinde, söz konusu for- mun üzerinde belirtilen adrese ulaştırmalıdır. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan evrak dikkate alınmayacaktır. Söz konusu adaylar, yetkililerce yapılan değerlen- dirme neticesinde uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır.

H- Adayların kimlik bilgisi, fotoğrafı, sınav merkezi, sınav binası, sınav salonu, sınav tarihi, sınav saati, sınav konusu vb. bilgileri içeren “Sınav Giriş Belgeleri”, Üniversite tarafın- dan hazırlanacak ve 05-10 Mart 2018 tarihleri arasında Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden adayların erişimine açılacaktır.

I-Adaylar sınava girebilmek için sınav giriş belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik bel- gesi (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatan- daşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) ibraz etmek zo- rundadırlar. Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sı- nava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlilerince yapılacak olup, eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.

Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamalarına yönelik olarak 12-16 Mart 2018 tarihleri arasında Alternatif Çözümler Daire Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilirler. Di- lekçe belirtilen tarih aralığında Alternatif Çözümler Daire Başkanlığının Milli Müdafaa Cad. No:22 Bakanlıklar Kızılay/ANKARA adresine ulaştırılmalıdır. Başka kanallardan yapılan veya zamanında ulaşmayan itirazlar dikkate alınmaz.

Süre hesabında Ceza İşleri Genel Müdürlüğü evrak kaydına giriş tarihi esas alınacak- tır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi ve benzeri bilgiler yazılı olmayan ve imzalanmamış dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacak- tır. İtiraz sonuçları ilgililere 27 Mart 2018 tarihinde Başkanlıkça yazılı olarak bildirilecektir.

J-Yazılı sınav sonuçları http://www.alternatifcozumler.adalet.gov.tr internet adre- sinden ilan edilecektir. Adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların elektronik ortamda açık- lanmasından itibaren en geç 7 gün içinde, Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Baş- kanlığı’na yazılı olarak itiraz edebilirler. Dilekçe Alternatif Çözümler Daire Başkanlığının

 

Milli Müdafaa Cad. No:22 Bakanlıklar Kızılay/ANKARA adresine ulaştırılmalıdır. Başka kanallardan yapılan veya zamanında ulaşmayan itirazlar dikkate alınmaz.

Süre hesabında Ceza İşleri Genel Müdürlüğü evrak kaydına giriş tarihi esas alınacak- tır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi ve benzeri bilgiler yazılı olmayan ve imzalanmamış dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacak- tır. Sınava yapılan itirazlar Anadolu Üniversitesine, Başkanlık tarafından 7 gün içerisinde bildirilir. İtiraz sonuçları da ilgililere aynı süre zarfında Başkanlıkça yazılı olarak bildirilecek- tir. İtirazı kabul edilenlerin listesi ayrıca Alternatif Çözümler Daire Başkanlığımızın http://www.alternatifcozumler.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

Ek-1: Sınav Kuralları

 

 1. Sınav süresi 150 dakikadır.
 2. Sınavın ilk 50 dakikası ve son 15 dakikası içerisinde, sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız. Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, tekrar sınava devam etmenize izin
 3. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.
 4. Sınava girmek için gerekli belgelerinizin tümünü sınav başlamadan önce sıranızın üzerine bırakınız.
 5. Sınav süresince diğer adaylarla ve görevlilerle konuşmak, soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi değiştirebilir.
 6. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki kimlik bilgilerinizi kontrol ediniz, ilgili alanları eksiksiz doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, kâğıt üzerinde hiçbir işlem yapmadan görevlileri uyararak size ait cevap kâğıdını isteyiniz. Başkasına ait cevap kâğıdı kullanan adayların sınavları geçersiz sayılır.
 7. Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (kitapçık türünü) kodlamayan veya birden fazla grubu kodlayanların sınavları geçersiz sayılır.
 8. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanmalısınız. Farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli, renkli vb.) kullananların sınavları geçersiz sayılır.
 9. Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
 10. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili test için ayrılmış olan alana, cevap yerinin dışına taşırmadan işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yapılan işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 11. Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevabı işaretlerseniz, o soruyu yanlış cevaplamış sayılacaksınız.
 12. Soru kitapçığınızı aldığınızda sayfalarına hızlıca bakarak hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını kontrol ediniz. Hata/eksik olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için derhâl sınav görevlilerine başvurunuz. Sınav görevlileri sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızı tekrar açmayınız.
 13. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile soru kitapçığınızın kodunu karşılaştırınız. Aynı değilse, sınav görevlilerine durumu bildirerek doğru kitapçığın verilmesini talep
 14. Soru kitapçığınızdaki ilgili alanları eksiksiz doldurarak imzanızı atınız. Soru kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde amacıyla
 15. Aşağıdaki durumlarda sınav görevlileri tarafından Salon Sınav Tutanağı düzenlenerek ilgili adayların sınavları geçersiz sayılır:
  1. Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak,
  2. Çanta, cüzdan, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalar (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşya (şef- faf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlar, cep telefonu, cep bilgisayarı, sözlük iş- levi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, kamera, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, elektronik sözlük vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; metal içerikli eşyalar, her türlü kesici ve delici alet, ruh- satlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler, kâğıt, kitap, sözlük, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, içecek (su hariç) ve yiyecek vb. gıda maddeleri, ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçları yanında bulundurmak,
  3. Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak,
  4. Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak,
  5. Sınava girebilmek için gerekli belgeleri eksik olduğu halde sınava katılıp, cevap kâğıdında işaretleme yap- mak,
  6. Sınav görevlileri tarafından adayın kimliğinden şüphe duyulması,
  7. Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam şekilde teslim etmemek, sınav salonu dışına çıkarmak,
  8. Kopya çekmek, vermek, çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunmak,
  9. Kendisi yerine başkasını sınava sokmak,
 16. Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde teslim ediniz. Sınav bittikten sonra gönderilen cevap kâğıtları dikkate alınmayacaktır.

Kaynak: http://www.alternatifcozumler.adalet.gov.tr/sayfalar/duyurular-etkinlikler/sinav/sinav.pdf

Sınava Kalan Süre
Uzlaştırma Uygulamamız
Üye Ol / Giriş Yap
2018 -2021 © Her Hakkı Zimmetlidir. Taklitler Aslı Yüceltir...